Peimarin Vihreät ry

 

Vihreät - De Gröna

StatCounter

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot

Valtuustoaloite elinympäristön monimuotoisuuden vahvistamiseksi

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 5. maaliskuuta 2013

Valtuustoaloite

Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvä kunnanjohtaja, arvoisat valtuutetut.

Suomen valtio 191 muun valtion kanssa sekä Euroopan Unioni ovat ratifioineet biodiversiteettisopimuksen jossa on sitouduttu säilyttämään elinympäristömme monimuotoisuus ja estämään luonnon köyhtyminen. Tähän päivään mennessä luonnon lajistollinen köyhtyminen on kuitenkin vain kiihtynyt, ja elinympäristömme laadullinen hyvinvointi laskenut. Käytännössä joka ikinen Maapallon laji on joutunut vähintään muuttamaan luonnollista käyttäytymistään ihmisvaikutuksen vuoksi. Myös ihmisten itsensä kokemat haitat elinympäristömme estottomasta taloudellisesta hyväksikäytöstä ovat tutkimusten mukaan lisääntyneet.

Elinympäristömme hyvinvoinnin turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää meidän itsemme ja varsinkin jälkipolviemme elämisen korkean laadun takeeksi. Valtioneuvosto linjasi Suomen kestävän kehityksen strategiaa “Luonnon puolesta - ihmisen hyväksi” vuosille 2006-2016 seuraavasti: “Strategian ja toimintaohjelman tavoitteena on pysäyttää Suomen luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä, vakiinnuttaa Suomen luonnon tilan suotuisa kehitys vuosien 2010-2016 kuluessa sekä varautua vuoteen 2016 mennessä Suomen luontoa uhkaaviin maailmanlaajuisiin ympäristömuutoksiin, kuten ilmastonmuutokseen.” Edesauttaakseen näiden tavoitteiden toteutumista, maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö loivat valtioneuvoston periaatepäätöksellä mm. METSO- ohjelman. Nyt strategiaa on jo päivitetty ja terävöitetty entisestään vuosille 2012-2020, erittäin selkein toimintaohjein.

Leppoisa ja moderni elämä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävässä hyvinvointiyhteiskunnassa sekä elinvoimainen, puhdas ja turvallinen elinympäristö eivät ole toistensa vastakohtia, jos ryhdymme yhteisvoimin ja ennakkoluulottomasti näitä tavoitteita kohti pyrkimään. Vaikka paljon olemme jo luonnon monimuotoisuudesta menettäneet, vielä ei ole liian myöhäistä muuttaa kurssia. Kuntatasollakin olisi kuitenkin ryhdyttävä välittömästi biodiversiteettisopimusten ja pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen linjaamiin toimiin ympäristön tilan kohentamiseksi omaksumalla luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat ja arvot keskeiseksi osaksi päätöksentekoa. Kuntatason toimien merkitystä globaalin muutoksen alullepanijana kun ei voi liiaksi korostaa.

Arvoisa Puheenjohtaja, Hyvä Kunnanjohtaja, Arvoisat Valtuutetut! Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Sauvon kunta ryhtyy toteuttamaan valtioneuvoston linjauksia elinympäristömme monimuotoisuuden ja kestävän kehityksen ylläpitämiseksi aloittamalla seuraavat toimenpiteet:

 1. luo oman kestävän kehityksen luontostrategian joka tähtää niin Sauvon maa- kuin vesiekosysteemien kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen
 2. Ohjeistaa aktiivisesti kunnan metsänomistajia avohakkuiden vaihtoehdoista (esim. METSO- ohjelma)
 3. tukee luomutuotantoon halukkaita kasvi- ja eläintiloja niiden siirtymävaiheessa sekä suosii luomu- & lähiruokaa (esim. EkoCentria) kunnan ruokaloissa
 4. asettaa kaikessa kaavoituksessa valtioneuvoston linjauksen mukaisesti etusijalle kestävän yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön hyvinvoinnin puolueettomiin ympäristöasiantuntijalausuntoihin nojaten
 5. inventoi välittömästi kunnan rajojen sisäpuolella olevien maa- ja vesialueiden luonnonarvot sekä ryhtyy tarvittaviin toimiin arvokkaiden alueiden suojelemiseksi (esim. Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiirin maksuttomat kartoituspalvelut)

Pyydän kunnanhallitusta tekemään vuoden 2013 aikana periaatepäätöksen ja tarvittavat selvitykset Sauvon kestävän kehityksen tavoitteista ja vuoden 2014 aikana päättämään itse strategiasta.
Sauvossa 4.3. 2013

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Aloite avoimen lähdekoodin hyödyntämisestä

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 17. toukokuuta 2011

Paimion kaupunginhallitukselle

Valtuustoaloite


Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntämismahdollisuuksien selvittämiseksi ja avoimen toimisto-ohjelmiston käyttöönottamiseksi Paimion kaupunkikonsernissa

Vapaan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot ovat tietokoneohjelmia, joita saa käyttää, levittää ja muokata vapaasti. Tunnetuimpia vapaita ohjelmistoja ovat suomalaisen Linus Torvaldsin kehittämä käyttöjärjestelmä Linux, Internet-selain Firefox ja toimisto-ohjelmisto OpenOffice.

Vapaiden ohjelmistojen etuna ovat lisenssikustannusten poistuminen, riippumattomuus toimittajista ja toimiminen vaatimattomammilla laitteistoilla. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta ja Työ- ja elinkeinoministeriö suosittelevat avoimen lähdekoodin käytön lisäämistä julkisessa hallinnossa.

Suomen avoimen lähdekoodin keskuksen COSSin vetämä Avoin koulu -hanke on koonnut vapaista ohjelmistoista koostuvan kokonaisuuden koulujen käyttöön. Vapaita ohjelmistoja ja niihin perustuvia järjesteltemiä käytetään jo yli 100 suomalaisessa koulussa.

Linux tekee kouluissa mahdolliseksi niin sanotun kevytpääteratkaisun, jossa useat käyttäjät käyttävät yhtä aikaa samaa palvelintietokonetta päätteiden välityksellä. Kevytpäätemalli tuo huomattavia säästöjä koulujen ATK-kustannuksiin. Esimerkiksi Kauniaisten suomenkielisen koulutoimen kustannukset ovat laskeneet kolmanneksella yhtä työasemaa kohden. Alempien ylläpitokustannusten lisäksi myös päivityskulut ovat edulliset. Kevytpäätteet ovat lisäksi energiapihejä, mikä tukee kunnan ympäristötavoitteita.

Vapaiden ohjelmistojen merkittävä arvo on niiden tasa-arvoisuus. Ilmaiset ohjelmistot ovat kaikkien kuntalaisten ja koululaisten saatavilla. Tämän vuoksi koulujen oppimateriaalien käytössä vapaita ohjelmistoja pitäisi suosia voimakkaasti.

Yksi keskeinen avointen ohjelmien käyttöä rajoittava tekijä on niiden heikompi tunnettuus. OpenOfficen asentaminen kaupungin työasemiin toisi henkilöstölle avoimen vaihtoehdon ja lisäisi asteittain kaupungin riippumattomuuta yksittäisistä ohjelmistovalmistajista.

Yllä olevan perusteella esitämme,

 • että Paimion kaupunki käynnistää selvityksen vapaiden ja avoimen lähdekoodin ohjelmien hyödyntämiseksi Paimion kaupunkikonsernissa ja,
 • että Paimion kaupungin työasemille henkilöstön käyttöön asennetaan OpenOffice.org tai LibreOffice -ohjelmisto.

Paimiossa 12.5.2011

Vihreä valtuustoryhmä

4 kommenttia »

Valtuustoaloite sidonnaisuuksien julkaisemisesta

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 2. helmikuuta 2011

Paimion kunnanhallitukselle

Valtuustoaloite: Luottamushenkilöiden ja johtavien virkamiesten sidonnaisuuksien julkistaminen kaupungin verkkosivuilla

Kuntalain uudistustarpeita valmistelemaan on asetettu virkamiestyöryhmä ja uuden kuntalain odotetaan valmistuvan siten, että se voisi tulla voimaan vuonna 2017. Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet ja niiden julkistaminen on yksi asia, johon lain valmistelussa joudutaan ottamaan kantaa.

Päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi on ehdotettu, että kunnallisissa luottamustoimissa toimivat ja niihin pyrkivät henkilöt julkistaisivat omat yhteiskunnalliset ja taloudelliset sidoksensa. Kuntaliitto on evästänyt kuntia erilaisista malleista, joilla kuntapäättäjien sidonnaisuuksia voisi ilmoittaa ja julkistaa. Ilmoitustauluna voisivat toimia kunnan omat verkkosivut.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen kaupungin nettisivuilla lisäisi poliittisen päätöksenteon avoimuutta, kun kytkökset olisivat julkisesti kaikkien arvioitavina. Asia on laajasti tiedostettu, mutta tiettävästi sidonnaisuuksia ei vielä ole systemaattisesti kerätty ja julkaistu missään kunnassa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Paimio toimii edelläkävijänä selvittämällä mahdollisuuden julkaista luottamushenkilöiden ja keskeisten viranhaltijoiden sidonnaisuudet kaupungin verkkosivuilla.

Paimiossa 27.1.2011

Vihreä valtuustoryhmä

Ei kommentteja »

Kaupunki kohtuullisti haja-asutusalueen maksuja

Uutisia ja kuulumisiaValtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 18. kesäkuuta 2010

Paimion kaupunginvaltuusto kohtuullisti eilen 17.6. pidetyssä kokouksessa haja-asutusalueen viemärin liittymistaksoja. Valtuusto päätti, että jatkossa haja-asutusalueellaliittymismaksujen perusteena käytetään lämpöeristettyjen ja viemäröityjen tilojen huonepinta-alaa.

Muutos on huomattava parannus aiempaan tilanteeseen, jossa liittymismaksuja määritettäessä huomioitiin kaikki eristetyt tilat riippumatta siitä, onko niitä edes viemäröity. Valtuuston nyt hyväksymä kohtuullistaminen koskee haja-asutusalueella toimivia yrityksiä, puutarhoja ja kotieläintiloja.

Valtuusto lisäsi päätökseen Vihreiden aloitteesta ponnen, jossa kaupunginhallituksen asettamaa taksatyöryhmää kehotetaan kohtuullistamaan samalla tavoin myös haja-asutusalueiden yksityistalouksien liittymismaksuja.

Työryhmä jatkaa työtään kesätauon jälkeen.

Ei kommentteja »

Valtuustoaloite: FUILANRANTA

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 7. helmikuuta 2010

Paimion kunnanhallitukselle
Valtuustoaloite

FUILANRANTA

Tausta

Paimio on kaupunginhallituksen kokouksessa 20.1.2010 päättänyt asettaa myyntiin maaomaisuutta. Myyntipäätös on tehty myös kaupungin ainoasta merellisestä virkistysalueesta, Fuilanrannasta, jota myydään rantatonttina.

Fuilanranta rajoittuu yksityiseen luonnonsuojelualueeseen ja laajemmin Natura-alueeseen. Hevonpään-Nummenpään osayleiskaavassa alue on merkitty uimaranta-alueeksi kaavamerkinnällä VV. Fuilanrannalle rakentaminen edellyttää poikkeamislupaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Fuilanrannan myynnistä ei ole käyty avointa kansalaiskeskustelua eikä alueen myynnistä ole pyydetty lausuntoa kotiseutu-, retkeily- eikä luonnonsuojeluyhdistykseltä. Kaupunginhallitus on ainoastaan selvittänyt kiinteistöjen myynnin edellytyksiä rakentamisen suhteen.

Alueen virkistyskäyttö

Fuilanranta kunnostettiin uimarannaksi 1970-luvulla, mutta hoidon ja käytön puutteessa ranta ja vesialue on ruovikoitunut. Rantaan on toimiva tieyhteys, jota käytetään tällä hetkellä mm. kanoottien vesillelaskuun, retkiluisteluun ja hiihtoon.

Kun Paimiolahden veden laatu on eri toimien seurauksena parantumassa, pitäisi Fuilanranta palauttaa kuntalaisten virkistyskäyttöön. Tämä olisi mahdollista hyvin kohtuullisin kustannuksin. Kunnan omistuksessa on myös rannan tuntumassa oleva kaunispuustoinen kalliometsä.

Fuilanrannan monipuolisuus tekee siitä mainion retkikohteen perheille. Vistan läheisyyden vuoksi paikka on saavutettavissa myös polkupyörin tai esimerkiksi Saharannasta meloen.

Kuntalaisten sekä myös lähiluontoa korostavien kaupungin alueella toimivien yhdistysten huolena on kaupungin ainoan merenranta-alueen katoaminen yhteiskäytöstä. Pienillä hoitotoimenpiteillä Fuilanrannasta saisi Paimion oloissa harvinaislaatuisen virkistyskohteen Saaristomeren rannalla.

Aloite

Päätöksessä Fuilanrannan myynnistä ei ole kiinnitetty riittävää huomiota kansalaisten virkistysmahdollisuuksiin. Allekirjoittaneet esittävät, että Paimion kaupunginhallitus poistaa Fuilanrantaa koskevan kohdan myyntipäätöksestään ja palauttaa asian käsittelyyn.

Esitämme, että kaupunginhallitus tekee alueella katselmuksen, pyytää lausunnot asianomaisilta yhdistyksiltä (Paimio-Seura, Peimarin Latu ja Polku ja Paimion seudun ympäristöyhdistys) ja käsittelee Fuilanrannan myyntipäätöksessään uudestaan näiden jälkeen.

Paimiossa 4.2.2010

Vihreä valtuustoryhmä
SDP:n valtuustoryhmä
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Ryhmä Lehtonen
Janne Suominen (KD)
Eeva Heurlin (KD)

Ei kommentteja »

Maailman lyhin ryhmäpuhe

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 19. joulukuuta 2009

PAIMION VIHREÄN VALTUUSTORYHMÄN RYHMÄPUHE HIIHTOTUNNELI PAIMION PAIPILLE ANNETTAVASTA 60 000 EURON VASTIKKEETTOMASTA TUESTA

17.11.2009

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja lehteriyleisö

Näitä rahoja ei Paipista koskaan saada takaisin, eikä niitä siksi pidä sinne antaa.

2 kommenttia »

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro veroista ja palvelujen kustannuksista 12.11.2009

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 13. marraskuuta 2009

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja lehteriyleisö sekä neljäs valtiomahti,

kun ilmeisesti yksimielisesti kannatettuun asian käsittelyyn saadaan kulumaan noin tunti, niin kauankohan pidämmekään puheita sitten, kun olemme jostain eri mieltä?

Kaikille on selvää, että veroja on korotettava ja kuluja leikattava. Selvää on, että verojen korotuksen päätämme tämän puheen jälkeen yhdellä nuijan napauksella. Epäselväksi jää, mitä kaupunki kuluilleen tekee - vai tekeekö mitään.

Vuoden 2010 budjetin laadinnan yhteydessä kaupungin kulujen leikkauksina esittämät toimet eivät vakuuta.

Niitä lähes kaikkien aiempien puhujien kuuluttamia rakenteellisia muutoksia ovat nimittäin vain kouluverkko (säästö n. 275 000 euroa) sekä eläköityminen (3 henkilöä), joista jälkimmäinen tietenkään ei ole suunniteltua, vaan vain sellaiseksi nimettyä.

Erilaisia puliveivauksia ovat mm. vanhainkodin alakerran muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi, jossa vanhukset saavat saman palvelun kuin ennen mutta valtio osallistuu niiden kustantamiseen aiempaa enemmän. Tätä voi pitää nykyisessä taloustilanteessa järkevänä.

Preitilän päiväkodin muuttaminen yksityiseksi tarkoittaa puolestaan, että noiden lasten vanhemmat maksavat samasta hoidosta aiempaa enemmän. Tämä ei ole säästämistä, vaan silmänlumetta.

Aitoja palvelujen heikennyksiä ovat koulukuljetusten vähentäminen (30 000 euroa), uimahallin sulkeminen (30 000 euroa) sekä pähkäilyt kotihoidon kuntalisästä luopumisesta.

Lisäksi ensi vuodelle on tavoitteena kerätä kaksinkertainen määrä talkoovapaita tähän vuoteen verrattuna.

Arvoisat valtuutetut,

ensi vuonna kaupunki on siis tehostamassa toimintaansa pelkästään kouluissa. Onko todella niin, että missään muualla ei ole fiilattavaa kuin lasten opetuksessa?

Palvelujen leikkaukset puolestaan kohdistuvat nekin pääosin pikkulapsiin, koululaisiin ja heidän perheisiinsä - niin, ja uimahallin käyttäjiin. Onko tämä reilua?

Kaupungin säästötoimenpiteistä vuonna 2010 rakenteellisia uudistuksia on vain 275 000 euron edestä. Emmekö todella pysty parempaan.

Hyvät valtuutetut & lehteriyleisö,

koska ensi vuoden tilanteeseen on myöhäistä vaikuttaa, pitää tähtäin asettaa vuoteen 2011, ja tavoitteet huomattavasti nykyistä korkeammalla. Kyse on pohjimmiltaan siitä, että leikkaako itsenäisenä pysymistä havitteleva Paimio palveluista vai palveluiden tuottamisen kustannuksista.

Huomattavasti vähäisemmin vaurioin kuntalaiset selviäisivät talousahdingosta, jos valtuusto päättäisi keskittyä kustannusten leikkaamiseen. Kaupungin itse tuottamien palveluiden tuotanto jatkuu tulevaisuudessakin, mutta vain, jos se osoittaa kyntensä ja kykynsä kilpailla yksityisen puolen kanssa niin laadussa kuin hinnassa.

Miten nykytilanne on mahdollista? Miten on mahdollista, että aivan sama hoito tuotetaan yksityisessä päiväkodissa kuntien päiväkoteja halvemmalla? Miten on mahdollista, että hyvin useissa kunnissa siivoamisen, kiinteistöhuollon ja ruokapalvelun ostaminen yrityksiltä on laskenut kunnan menoja merkittävästi?

Tekisi mieli sanoa, että ei mitenkään, sillä samanlaiset ihmisethän niitä palveluita yksityisellä puolella tuottavat, mutta silti näin on.

Olen vakuuttunut siitä, että haluamme pitää omaa palvelutuotantoa yllä. Siksi meidän on myös haluttava tehostaa sitä. Olen varma, että kykyä ja tahtoa tehostamiseen löytyy kunnan henkilöstöstä. Toivon, että sitä löytyy myös tämän salin sisältä.

Vihreät esittävät, että vuoden 2010 talousarvion laadinnan yhteydessä valtuusto velvoittaa hallintokunnat selvittämään palvelutuotantonsa tehostamismahdollisuudet ja toteuttamaan niihin tarvittavat toimet siten, että vuonna 2011 Paimiossa tuotetaan nykyisen tasoiset palvelut ilman senttiäkään lisärahoitusta.

Arvoisa puheenjohtaja,

ikävien säästöjen lisäksi on mukavia säästöjä. Aiemmin tämä sali on lähettänyt eteenpäin lähes yksimielisesti aloitteen energiatehokkuuden lisäämisestä. Jalojen ympäristötavoitteiden lisäksi tuolla aloitteella on tarkoitus säästää myös kaupungin menoissa.

Aloitteen jättämisestä on kulunut puoli vuotta, eikä asia ole kyseisessä lautakunnassa edennyt mihinkään. Aloitteiden lisäksi tarvitaankin ilmeisesti aiempaa tarkempaa seurantaa siitä, että ne myös toteutetaan.

Arvoisa puheenjohtaja,

kuten jo totesin, Vihreät yhtyvät kokoomuksen esittämään voimakkaaseen vaatimukseen kaupungin palvelutuotannon tehostamisesta. Hyväksymme käsiteltävänä olevan kaupungin ensi vuoden veroprosentin.

Tämän päätöksen jatkoksi odotamme kaupungin toiminnan tehostamisohjelmaa, ja sitä, että tämä valtuusto tekee asiasta konkreettisia päätöksiä jo ensi vuoden talousarviosta päättäessään.

Ei kommentteja »

Ryhmäpuheenvuoro

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 25. syyskuuta 2009

Kaupunginvaltuuston kokous 24.9.2009
§6 Harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen ja talouden vakauttamissuunnitelma

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron lyhennelmä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja runsas lehteriyleisö

Puolueiden välisissä säästöneuvotteluissa on ollut hetkiä, jolloin on tuntunut, että vakavien päätösten sijaan pelataan “Hullunkurisia perheitä”.

Perhe “Venkoilijat” ei suostu muuttamaan mitään. Talouden ongelmat ratkaistaan vanhoilla tutuilla keinoilla, eli veronkorotuksilla.

Perhe “Kiristäjät” puolestaan ei suostu puhumaan veronkorotuksista, ellei ensin sovita, että kunnalta vähennetään väkeä välittömästi 20-30 henkeä.

Molempia toimia tarvitaan. Tämän tietävät kaikki. Siksi kumpaakaan hullunkurisista perheistä ei tarvita. Ideologioiden kirkastamiseen on nyt kovin huono hetki.

Onneksi tuo korttipelivaihe on nyt jäänyt taakse. Nyt on aika tehdä politiikkaa siitä miten nuo välttämättömät toimet tehdään ja keihin ne kohdistuvat.

Vihreiden tavoitteena on, että

 • henkilöstövähennyksissä ja ulkoistuksissa pitää hyödyntää eläköitymistä ja keskittyä tukitoimiin (esimerkiksi palkanlaskenta, kunnossapito, siivous)
 • verojen korotuksessa parempituloisten on kannettava isompi vastuu, ja siksi kiinteistöveroa on korotettava suunniteltua enemmän ja palveluiden tuloporrastusta on tarkennettava
 • palveluissa karsinnalta on säästettävä köyhimmät ja heikoimmat: lapset, lapsiperheet, vanhukset ja syrjäytyneet työikäiset

Vihreät pitävät esityslistan kohtaan 6 ehdotettua lisäystä säästötoimien tarkentamisesta budjetin laadinnassa riittävänä. Sen pitää tarkoittaa sitä, että säästölistaa käsitellään edelleen luonnoksena, josta voidaan poistaa ja johon voidaan lisätä kohteita ryhmien välisissä neuvotteluissa budjettia laadittaessa.

Ei kommentteja »

Vihreiden ryhmäpuheenvuoro Fortum-lukiosta (25.6.2009)

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 25. kesäkuuta 2009

Ryhmäpuhe

Päätökset tehdään tänään

 • Kaupat Fortumin kanssa tehtiin kaksi vuotta sitten. Kokonaisuus saatiin halvalla, ja oli kenties kannattava jo yksin keskeisellä paikalla olevan tonttimaan vuoksi.
 • Jo ennen kauppaa esitettiin ajatus siirtää Paimion lukio Fortumin kiinteistöön, yhtenä ratkaisuna 2020-luvulla näköpiirissä oleviin tilaongelmiin.
 • Kun valtuusto nyt, kaksi vuotta kaupan jälkeen päättää siitä tehdäänkö lukio vai jotain muuta, on tietoa varmasti riittävästi. Tilojen soveltuvuus, kustannukset sekä kaupungin taloudelliset rahkeet ovat selkeytyneet kuluneiden vuosien myötä.
 • Kaikki tätä päivää ennen tehty on ollut tarpeellista valmistelua. Päätös tehdään tänään.

Mutta mistä oikein päätämmekään?

 • Tänään ei siis päätetä, haluammeko me uuden lukion. Kaikkihan me sellaisen haluaisimme.
 • Tämän päivän päätös on kahdesta tyystin toisesta asiasta:
  • Paimion kouluverkosta
  • Paimion taloudesta

Päätös koskee kouluverkkoa

 • Fortum-lukio ratkaisisi Paimion koulujen tilatarpeet - ehkä liiankin lopullisesti, mutta parempi kertarutina kuin ainainen natina. Kaikille valtuutetuille onkin selvää, että mikäli lukio siirtyy Fortumiin, sillä on kauaskantoiset vaikutukset Paimion kouluverkkoon.
 • Koska yksi uusi koulu Vistalla ei ole taloudellisesti mahdollista mikäli kaikki muut pidetään käytössä, Fortum-lukion myötä
  • Nummenpää ja Veikkari suljetaan
  • Toisaalta taas juuri noiden koulujen lasten aiheuttaman lisäpaineen vuoksi myös Jokelaa on ehdottomasti laajennettava kaksisarjaiseksi
 • Mikäli kouluverkon kehittämisen taustalla olevat oppilasmäärien ennusteet eivät aivan toteudu, voi käydä tarpeelliseksi myös pohtia Vistankin pienimpien koulujen järkevyyttä. Myös esiopetuksen ja päivähoidon mahdollisuudet hyödyntää kaupungin hankkimia suuria kiinteistöjä tulee varmasti vielä vastaan, jos käyttömenoissa joudutaan etsimään säästöjä vielä lamankin jälkeen.
 • Toivonkin jokaiselle valtuutetulle olevan selvää, että Fortum-lukion rakentaminen on kouluverkkopäätös, ei lukiopäätös.
 • Todellinen kysymys siis kuuluu: haluammeko nykyistä suurempia kouluja?
  • Saatamme halutakin, jos pidämme tätä keinona säästää käyttömenoissa. Se tosin on epäselvää, että ovatko nuo säästöt niin suuret, että niillä maksetaan nyt päätettävänä oleva investointi.
  • Toisaalta tiedämme senkin, että Paimion kaikki nykyiset koulut ovat nimenomaan juuri parahultaisen kokoisia, sellaisia paikkoja, joissa pienen ihmisen on hyvä oppia ja opetella olemaan toisten kanssa.
 • Siksi en uskokaan, että kukaan meistä tänään äänestää Fortumin puolesta muista kuin taloussyistä.

Päätös koskee myös taloutta

 • Fortum-ratkaisu vaikuttaa merkittävästi Paimion talouteen. Mikäli päätämme Fortumiin lukion rakentaa, hintaan on lisättävä Jokelan III -vaiheen kustannukset.
 • Sinänsä kustannus on kohtuullinen. Fortum-lukion miljoonat on kuitenkin maksettava, vieläpä taloudellisesti erittäin haastavassa tilanteessa.
 • Lisäksi on huomioitava, että yläasteen erittäin heikko kunto vaatii toimenpiteitä jo tämän vaalikauden aikana. Fortum-päätös sanelee kouluverkon tulevaisuuden tahdit, mutta valitettavasti kustannukset on laskettu vain Fortumille. Tilannetta yksinkertaistaa toki se, että nuo ylläpitokustannukset muista kouluista lankeavat maksettavaksi joka tapauksessa, riippumatta tämäniltaisesta päätöksestämme.
 • Jos kaupungin velka kasvaa nykyisestä merkittävästi, on Vihreille selvää, että verojen korotukset, toimintojen ulkoistaminen sekä palvelujen karsinta ovat jälleen askelen lähempänä.

Vihreiden kanta

 • Vaihtoehtoja on siis kaksi.
  • Voimme rakentaa Fortumiin lukion, ja siirtyä sitten asteittain kohti Suomessa yleisiä suuria kouluyksiköitä. Koulujend ylläpidossa voidaan säästää jonkin verran lakkautusten avulla, mutta koulukeskuksen suuret remontit ovat joka tapauksessa edessä.Nämä ja uuden lukion kustannukset meidän on pyrittävä kattamaan kasvattamalla tehokkuutta ja hankkimalla määrätietoisesti lisää oppilaita.
  • Toisaalta voimme jättää rakentamattakin. Silloin keskitymme kaikkien nykyisten koulujen ylläpitoon, ja käytämme vuosittain sata tai kaksisataa tuhatta enemmän käyttömenoihin, mutta vältymme investoinneilta lainarahalla.
 • Erot vaihtoehtojen välillä ovat merkittävät, joskaan eivät välttämättä aivan varmat.
  • Taloudelle helpompi vaihtoehto olisi haudata suunnitelma. Välitön lainantarve vähenisi, ja käyttömenoista aiheutuvat kulut eivät kohoaisi investointien tasolle.
  • Kouluverkolle uuden lukion unohtaminen merkitsisi pienempiä kouluja, jotka sijaitsisivat lähempänä, mutta eivät niin uusissa tiloissa. Toisaalta rahaa olisi varmemmin käytettävissä kaikkien Paimion koulujen tarpeellisiin remontteihin. Kokonaisuutena kouluverkon kunto olisi siksi vähintään sama vanhassa pysyttäytymälläkin.
 • Vihreät…
  • …kannattavat realistista taloudenpitoa, jossa investoinnit suhteutetaan kunnan talouteen, ja jossa kuntalaisia ei rasiteta riskisijoituksilla.
  • …kannattavat koulutukseen panostamista, lamankin keskellä.
 • Tämän vuoksi Vihreiden on ollut prosessin pituudesta ja vaikeudesta huolimatta kohtuullisen helppo muodostaa kantansa Fortum-lukiosta:
  • Äänestämme kyllä sopivan kokoisille kouluille, silloinkin, kun ne ovat taajaman ulkopuolella
  • Äänestämme ehdottomasti kyllä sopivan kokoisille luokille, eli sellaiselle taloudelliselle kehitykselle, joka takaa riittävän tuntikehyksen myös jatkossa
  • Äänestämme myös kyllä opetustilojen pitämiselle kohtuullisessa ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa kaikissa käyttöön jäävissä kouluissa.
  • Äänestämme kyllä myös talouden tasapainottamiselle, jossa investointejakin katsotaan sillä silmällä, jota tarkastuslautakunnan raportti edellyttää.
 • Näistä syistä äänestämme ei Fortum-lukiolle.
 • Riippumatta tämän äänestyksen tuloksesta, Vihreät pitävät jatkossakin esillä juuri näitä asioita. Hyvä koulu tarvitsee muutakin kuin seinät ja katon päälleen.

Ei kommentteja »

Fortum ei ole ainoa vaihtoehto

Valtuustoaloitteet ja puheenvuorot – 9. kesäkuuta 2009

Mielipidekirjoitus Kunnallislehti 8.6.2009

Rakentamisen aleaika osuu Paimiolle hyvään saumaan. Urakoitsijoiden kilpailu ja valtion avokätinen tuki laskevat Paimion kaupungin osuutta Fortum-lukion kustannuksista. Tästä huolimatta kaupungin maksettavaksi ja lainarahalla katettavaksi jää edelleen yli 4 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että lukion rakentamisen jälkeen kaupungilla on velkaa reilusti yli 3000 euroa per paimiolainen.Se on paljon. Suomen kuntien keskiarvo on 1700 euroa. Kuntalaiselle lukion aiheuttama velkataakka tarkoittaa muiden palveluiden supistamista ja veroäyrin korotusta.

Paimio pärjäisi hyvin vanhallakin lukiolla. Siirto-operaation takana onkin lähinnä vankka usko koululaisten määrän kasvuun.

Jos Paimion väkiluku kasvaa 1 % vuosivauhtia, on koululaisia ja lukiolaisia 10 vuoden päästä 125 enemmän kuin nyt. Kuntalaisten täytyy kuitenkin suhtautua arvioon terveellä varovaisuudella: prosentin vuotuinen kasvu ei ole ennuste, vaan kaupungin strategiassa esitetty tavoite. 2000-luvun kiihkeinäkin vuosina kasvu on ollut vain puolet tästä.

Tilanpuutteen sijaan huomattavasti nopeammin - ja varmemmin - tulee vastaan nykyisten koulukiinteistöjen huono kunto. Vistan koulukeskuksen täyssaneeraus on karua lähitulevaisuutta. Pahimmillaan Paimiolle koituukin kouluista lähemmäs 10 miljoonan kustannukset jo vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Isommat yksiköt ovat tietysti halvempia käyttää. Osa Fortum-lukion hinnasta saadaan katettua sulkemalla pienempiä kouluja. Nummenpään ja Veikkarin kohtalo on jo lähes selvä, mutta myös Kyysilän koulun sulkeminen sekä pienempien, kodinomaisten päivähoitoyksiköiden keskittäminen laitosmaisiksi suuryksiköiksi on visioissa. Vistan Kivikouluun mahtuu vallan mainiosti sata leikki-ikäistä, kun innolla haetaan lyhytaikaisia säästöjä.

Lisätilan tarpeesta alkanut kouluruletti voi siis johtaa aivan samaan määrään luokkia, mutta uusissa tiloissa. Hölmöläiset jatkoivat sängynpeitettä samalla mainiolla keinolla.

Kesäkuun valtuustoseminaarissa Fortum-lukiota esittelevä virkamiehistö totesi, että Fortum on “yksi keino ratkaista koulujen tilaongelmat”. Tiedustellessamme toiveikkaina muiden vaihtoehtojen hintaa saimme kuulla, että sellaisten laskemiseen ei ole ollut aikaa. Puheet kansanopiston puolityhjistä tiloista ovat kaikuneet kuuroille korville, tai sitten niitä ei ole vakaviksi tarkoitettukaan.

Kun laskelmia eri vaihtoehdoista ei pyynnöistä huolimatta ole tehty, on asian päättäminen kesäkuun valtuustossa helppoa.

Äänestämällä uuden lukion puolesta valtuusto osoittaa uskovansa siihen, että kunnanhallitus ja virkamiehet ovat jälleen kerran tehneet hyvää työtä säästäessään valtuustolta valitsemisen vaivan ja tuodessaan parhaan vaihtoehdon vain hyväksyttäväksi.

Äänestämällä uutta lukiota vastaan valtuusto osoittaa, että se haluaa parempaa valmistelua, tarkempaa talousajattelua ja avoimempaa päätöksentekoa.

Tarkempia laskelmia odotellessa,

Seppo Pärnä
Saska Tuomasjukka

Vihreät

Ei kommentteja »

Sivusto on toteutettu WordPress -julkaisujärjestelmällä
Tilaa tästä sivuston artikkelit RSS-syötteenä tai kommentit RSS-syötteenä
Kirjaudu